Information About

Korovin Volcano

Quick Facts

Open in The Map Korovin Volcano on The Map

Location

52 ° 22' 54.001" N,
174 ° 9' 56.999" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Parent

Atka Island

Elevation

4941 ft (1506.02 m)

Korovin Volcano in Detail.

About

in N part of Atka I.; Aleutian Islands.

History

name published as "Korovinskoi volcan" by Captain Lutke (1836, p. 310), Imperial Russian Navy (IRN), after Korovin Bay to the southwest.

Places Near Korovin Volcano
Cities:

Amtax, Korovinski,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Tunmisam Angaa, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agdugalus,

Bays:

Aaguliigagix, Alamaxsix, Alax Hatax, Atxalam Sitacha, Chaxalux, Chunixsax, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kinugas, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qagizga, Qatxas, Qmalgitux, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tumgas Udaa, Tutusix, Uchalux, Ugilga, Ukangax, Utxilax, Utxis Udaa,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Ingalum-tugimaga, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Adan Iguga, Cape Kudugnak, Cape Potainikof, Cape Shaw, Cape Utes, Chaliilux, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Filiip Yangis, Flat Point, Hachuugix Qamilaalux, Hanidaagus, Hanidagas, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, North Cape, Palisades Point, Profile Point, Qaluugix Qamilaalux, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saguugam Iguga, Siihmlugis, Sunas Sluu, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Hachuugix Tiglix, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Chunuguusis,

Islands:

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saguugaadax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Kuygis Sisxa,