Information About

Mount Kliuchef

Quick Facts

Open in The Map Mount Kliuchef on The Map

Location

52 ° 19' 52" N,
174 ° 8' 30.998" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

4646 ft (1416.1 m)

Mount Kliuchef in Detail.

About

on N Atka I.; Aleutian Islands.

History

descriptive name, from the Russian "Kliuchevskaia," meaning "springs," applied because of numerous warm springs on its west slope according to Captain Lutke (1836, p. 318), who published the name as "Klioutchevskoi volcan," or "Kliuchef volcano." 1952 U.S. Geological Survey (USGS) map.

Places Near Mount Kliuchef
Cities:

Amtax, Ikkunax, Korovinski,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Amlagim Angtaa, Tunmisam Angaa, Ugimagis,

Bars:

Agamgis, Agdugalus, Mid Reef, Taagax, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aanuutxux, Alamaxsix, Alax Hatax, Amdaga, Amlagim Udaa, Atxalam Sitacha, Chaamlaga, Chaxalux, Chiganagix, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kasamim-chuguu, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qagizga, Qanachagux, Qatxagagux, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saglaagaadax, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Uchalux, Ugilga, Ukangax, Ukungam-sitacha, Usagiilux, Utxilax, Utxis Udaa,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Adan Iguga, Amdagan-yaaga, Cape Kudugnak, Cape Potainikof, Cape Shaw, Cape Utes, Chaamlagan Yaaga, Chaliilux, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Chutxiglix, Eddy Point, Filiip Yangis, Flat Point, Hachuugix Qamilaalux, Halaacha, Hanidaagus, Hanidagas, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Ngachacha, North Cape, Palisades Point, Profile Point, Qaluugix Qamilaalux, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saglaagam Yaaga, Saguugam Iguga, Slukam-yaaga, Sunas Sluu, Swift Point, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Utxis Yaaga,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Amlia Pass, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Amgiilux, Hachuugix Tiglix, Kunalisxux, Qachimax, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Uxaxsux, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Amdagan Qayaa, Chunuguusis, Imachalux,

Islands:

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Angusxus, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qatxayagum-tanasuu, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saguugaadax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Amdagan Sisxii, Kuygis Sisxa,