Information About

Glacier G185873E52337N

Quick Facts

Open in The Map Glacier G185873E52337N on The Map

Location

52 ° 20' 5.46" N,
174 ° 7' 57.108" W

Region

Nearest City

Atka

Length

0.52 mi (0.84 km)

Area

153 acres

Elevation

3775 ft (1150.62 m)

Glacier G185873E52337N in Detail.

About

Places Near Glacier G185873E52337N
Cities:

Amtax, Ikkunax, Korovinski,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Amlagim Angtaa, Tunmisam Angaa, Ugimagis,

Bars:

Agamgis, Agdugalus, Mid Reef, Taagax, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aanuutxux, Alamaxsix, Alax Hatax, Amdaga, Amlagim Udaa, Atxalam Sitacha, Chaamlaga, Chaxalux, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kasamim-chuguu, Kriistam-sitxa, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qagizga, Qanachagux, Qatxagagux, Qatxayagux, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saglaagaadax, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tumgas Udaa, Tutusix, Uchalux, Ugilga, Ukangax, Ukungam-sitacha, Usagiilux, Utxilax, Utxis Udaa,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Adan Iguga, Amdagan-yaaga, Cape Kudugnak, Cape Potainikof, Cape Shaw, Cape Utes, Chaamlagan Yaaga, Chaliilux, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Eddy Point, Filiip Yangis, Flat Point, Hachuugix Qamilaalux, Halaacha, Hanidaagus, Hanidagas, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Ngachacha, North Cape, Palisades Point, Profile Point, Qaluugix Qamilaalux, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saglaagam Yaaga, Saguugam Iguga, Sunas Sluu, Swift Point, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Utxis Yaaga,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Amlia Pass, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Amgiilux, Hachuugix Tiglix, Kunalisxux, Qachimax, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Uxaxsux, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hills:

Amdagan Qayaa, Chunuguusis, Imachalux,

Islands:

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Angusxus, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qatxayagum-tanasuu, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saguugaadax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Ugalux, Unglux, Uyak Island,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Agignax, Conical Volcano, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Amdagan Sisxii, Kuygis Sisxa,