Information About

Tanaangis Hidaluu

Quick Facts

Open in The Map Tanaangis Hidaluu on The Map

Location

52 ° 6' 29.002" N,
174 ° 10' 31.001" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

39 ft (11.89 m)

Tanaangis Hidaluu in Detail.

About

Places Near Tanaangis Hidaluu
Cities:

Amtax, Ikkunax, Korovinski, Tanaangis Tanadgusii,

Archipelagos:

Bolshoi Islands,

Areas:

Amlagim Angtaa, Amlagim Chmaa, Saguugax, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agamgis, Mid Reef, Taagax, Tanaangis Chixsxa, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aaguliigagix, Aanuutxux, Agisam Udaa, Alamaxsix, Alax Hatax, Amdaga, Amlagim Udaa, Atxalam Sitacha, Axsigatagagix, Chaamlaga, Chaxalux, Chaxchix, Chiganagix, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Hachuugix Umyagix, Hiitxagiidam-qagangan Udaa, Hiitxagiidax, Huxsiilux, Igdaxchxalux, Igidgutux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Ixsagim Udaa, Kadax, Kangiixtax, Kasamim-chuguu, Kinugas, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qaluugix Umyagix, Qanachagux, Qatxagagux, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qmalgitux, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Saglaaga, Saglaagaadax, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Ugilga, Ukangax, Ukungam-sitacha, Usagiilux, Utxis Udaa, Vasilief Bay,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amdagan-yaaga, Amlia Peninsula, Amunaxagim Yaaga, Asxichalux, Cape Kudugnak, Cape Shaw, Cape Utalug, Cape Utes, Chaamlagan Yaaga, Chaliilux, Chaxchim-yaaga, Chiganagim-yaagii, Chixtis Yaaga, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Chutxiglix, Eddy Point, Filiip Yangis, Flat Point, Hachuugix Qamilaalux, Halaacha, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Ngachacha, Palisades Point, Pinnacle Point, Profile Point, Qaluugix Qamilaalux, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saglaagam Yaaga, Saguugam Iguga, Sam Kadaa, Siichin Yaaga, Siihmlugis, Slukam-yaaga, Sunas Sluu, Swift Point, Tanaangis Hidaluu, Tumgas Yaaga, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Amlia Pass, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qachimax, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Uxaxsux, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glaciers:

Glacier G185879E52320N,

Hills:

Amdagan Qayaa, Chunuguusis, Imachalux,

Islands:

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Igluqatus, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qagdugix, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qiixtas, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Saguugaadax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Tanax Angunax, Ugalux, Unglux, Uyak Island, Vasilief Islands,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Sarichef Volcano, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Amdagan Sisxii, Kuygis Sisxa,