Information About

Asxichalux

Quick Facts

Open in The Map Asxichalux on The Map

Location

52 ° 5' 37" N,
174 ° 13' 8" W

Region

Aleutians West (CA)

Nearest City

Atka

Elevation

30 ft (9.14 m)

Asxichalux in Detail.

About

Places Near Asxichalux
Cities:

Amtax, Ikkunax, Korovinski, Tanaangis Tanadgusii,

Archipelagos:

Amtagis Islands, Bolshoi Islands,

Areas:

Amlagim Angtaa, Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugax, Yaxagim Angaa,

Bars:

Agamgis, Mid Reef, Taagax, Tanaangis Chixsxa, Yalugis,

Bays:

Aaguliigagix, Aaguliigagix, Aanuutxux, Agisam Udaa, Alamaxsix, Alax Hatax, Amdaga, Amlagim Udaa, Asagam-qakuudga, Atxalam Sitacha, Axsigatagagix, Chaxalux, Chaxchix, Chiganagix, Chiidam Udaa, Chunixsax, Gunas, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Igdaxchxalux, Igidgutux, Ignaachxagix, Imlam-chuqaa, Imlatux, Ixsagim Udaa, Kangiixtax, Kasamim-chuguu, Kinugas, Korovin Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Martin Harbor, Miilnichax, Nazan Bay, Niivudiilux, Pugankax, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qanachagux, Qatxagagux, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saglaaga, Saglaagaadax, Saguugaadam Adangan Udaa, Sarana Cove, Skuulnikas Udaa, Sulgitux, Sunam Udaa, Sviiniyam Udaa, Tagalugis, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tumgas Udaa, Tutusix, Ugilga, Ukangax, Ukungam-sitacha, Utxis Udaa, Vasilief Bay,

Beaches:

Aaguliigagim Tugimaga, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Chiidam Udagan Qaluugii, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Capes:

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Amdagan-yaaga, Amlia Peninsula, Amunaxagim Yaaga, Asxichalux, Cape Kudugnak, Cape Utalug, Cape Utes, Chaliilux, Changidigas, Chaxchim-yaaga, Chiganagim-yaagii, Chixtis Yaaga, Chukiidgis Hidaluu, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Chutxiglix, Eddy Point, Filiip Yangis, Flat Point, Halaacha, Hiliixsam-yaaga, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Ngachacha, Palisades Point, Pinnacle Point, Profile Point, Qugaxtaqas, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saglaagam Yaaga, Saguugam Iguga, Sam Kadaa, Siichin Yaaga, Slukam-yaaga, Sunas Sluu, Swift Point, Tanaangis Hidaluu, Tumgas Yaaga, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Unglus, Utxis Yaaga, Yaxax,

Channels:

Adam Igugan-hadgii, Amlia Pass, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii,

Cities:

Atka,

Cliffs:

Achiitxax, Amgiilux, Asxitix, Hachuugix Tiglix, Qachimax, Qaluugix Tiglix, Tanax Angunam Kagaluu, Yaxagim Angaa,

Dams:

Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Hills:

Amdagan Qayaa, Chunuguusis, Imachalux,

Islands:

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Bolshoi Island, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Igluqatus, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Outer Rock, Qaangugiidax, Qagdugix, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qiixtas, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Sadatanak Island, Saguugaadax, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Tanax Angunax, Ugalux, Unglux, Uyak Island, Vasilief Islands,

Lakes:

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux,

Mountains:

Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillars:

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu, Unglus,

Seas:

Gunasamilga,

Streams:

Qizang Chiganaa,

Routes:

Amdagan Sisxii, Kuygis Sisxa,